MILJØ & TEKNIK

 

 

Dato: 13. februar 2011

 

Tlf. dir.: 4477 2000

Fax. dir.: 4477 2730

E-mail: bestiller@balk.dk

Kontakt: BestillerTEAM

Sagsnr: 2010-654

Dok.nr: 2011-25009


 

 

 

 

 


MILJØ & TEKNIK


 

 

Elementbeskrivelse

(AAB)

 

 

 

 

Miljø & Teknik

Ballerup Kommune

Revideret februar 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarb

Kontr

Godk

MBF

TEAM

LAG


INDHOLDSFORTEGNELSE

 

INDHOLDSFORTEGNELSE  2

FORORD   3

UDENFOR KONTRAKT  4

GRÆS  6

Sportsplæne  6

Brugsplæner 7

Daginstitutionsgræs 8

Rabatgræs 9

Fælledgræs 12

BUSKE  14

Bunddækkende buske  14

Busket og fritvoksende busk  15

Levende hegn og krat 16

Klatreplanter 17

TRÆER   18

Skov og lund  18

Fritvoksende træer 19

Formklippede træer 21

PUR OG HÆK   22

Klippet pur 22

Hæk  23

BLOMSTER   25

Blomsterbede  25

Bunddække  27

Sommerblomster 28

VAND   29

Sø og vandhul 29

Vandløb  30

TERRÆNUDSTYR   31

LEGEUDSTYR   32

Sandkasser 32

Faldunderlag  33

SUNDHEDSPLADS  34

RENHOLDELSE  35

Ukrudtsbekæmpelse  35

Renholdelsesniveauer 36

KANTSTENSFEJNING   40

 


FORORD

 

Denne Elementbeskrivelse indeholder beskrivelser af de arbejdsopgaver, som Miljø & Teknik bestiller udført på Ballerup Kommunes veje, stier og friarealer.

 

Arbejdsbeskrivelserne er fordelt på ”elementer”, f.eks. Brugsgræs, Fælledgræs, Klippet hæk, Kørebaneasfalt.

 

Elementbeskrivelsen er knyttet til Ballerup Kommunes Bestiller-Udfører-model (BUM-model). Bestiller-funktionen er som udgangspunkt placeret hos Miljø & Teknik på Rådhuset. Udfører-funktionen er placeret hos de forskellige entreprenører.

 

Elementbeskrivelsen er en del af det samlede kontraktsystem, som styrer driften af Ballerup Kommunes udearealer. Elementbeskrivelsen skal bruges i sammenhæng med følgende dokumenter:

 

 • Arealbeskrivelser: Kort over de enkelte arbejdssteder (GIS-plot).
 • Mængdelister: Opgørelser over antallet af kvadratmeter asfalt, græs, samt antal skilte, bænke, etc. på de enkelte arbejdssteder.
 • Priser på driften af de enkelte elementer, jf. mængdelister.
 • Aftalegrundlag, som beskriver arbejdsbetingelserne og andre formelle aftalevilkår, evt. suppleret med særskilt, underskrevet kontrakt.

 

 • Når kontrakterne er sat i drift, bliver der udarbejdet supplerende dokumenter vedr. kvalitetssikring, arbejdsplaner (årsplaner) og tillægsaftaler (bestilling af ekstra arbejder).

 

Elementerne i Elementbeskrivelsen svarer til signaturerne på kortene over de enkelte arbejdssteder.

 

For hvert element er en beskrivelse af følgende:

 

Plejemål/Driftmål:

Den overordnede målsætning med plejen/driften (ikke bindende krav).

Tilstandskrav:

Krav for arealernes tilstand.

Udførelseskrav:

Krav til udførelsen af bestemte opgaver. (F.eks. ”ukrudtsbekæmpelse langs kanter 2 gange i vækstsæsonen”). Evt. suppleret med krav til arealets tilstand, umiddelbart efter opgaven er udført.

Supplerende pleje/drift:

Ekstra arbejder, der typisk vil blive bestilt i forhold til det pågældende element.

 

 

Almindelige bestemmelser om ydelsen

 

Plejen skal udføres fagligt korrekt, og der må under arbejdet ikke forvoldes skader på beplantning, udstyr og omgivende anlæg.

Kvalitetsbeskrivelse for de enkelte elementer fremgår af de følgende hovedpunkter. For de enkelte elementtyper er der med kursivskrift anført målsætning for elementet.

Opgaver udføres i henhold til Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2006 samt Beskæring af træer fra Dansk Træplejeforening. Bestemmelser i Arbejdsbeskrivelsen gælder dog frem for disse normer og anvisninger.

 

De enkelte elementer skal vedligeholdes således at deres geometriske afgrænsninger i henhold til kortene bibeholdes med mindre andet er aftalt. Her tænkes eksempelvis på bunddække, der ikke må brede sig udover græsareal eller belægning.

 

UDENFOR KONTRAKT

 

Nogle elementer indgår ikke i vedligeholdelsen, da der er andre entreprenører eller brugere, som vedligeholder elementet/ området. På oversigtskort over arbejdsstedet vil elementet fremgå som ”uden for kontrakt”. Det drejer sig især om flader.

 

Følgende elementer (flader) er ”Udenfor Kontrakt”:

 

·         Sportsplæner ved Ballerup Super Arena

·         Havelodder

·         Folde

·         Dyrkede marker

·         Naturbase

 

Andre elementer, som er registreret på oversigtskortene og som kan have betydning på arbejdets udførelse, men indgår ikke i udbuddet. Det drejer sig om følgende elementer:

 

·         Autoværn

·         Beton

·         Bom

·         Busstander

·         Bygning

·         Bålplads

·         Cykelstativ

·         Eludtag

·         Flagstang

·         Fodhegn

·         Fritstående mur

·         Færdselstavler

·         Kunstværker

·         Lysmaster

·         Legeudstyr (legeredskaber)

·         Motionsudstyr

·         Oplysningsskilte

·         Plankeværk

·         Pullerter

·         Redningspost

·         Rørgalgehegn

·         Rørsump

·         Signalanlæg

·         Skulptur

·         Skilt

·         Sportsbelægning

·         Springvand

·         Sten

·         Støttemur

·         Telefonboks

·         Terrænmur

·         Trådhegn

·         Vejnavneskilte

·         Øvrigt terrænudstyr

 

Dog skal der tages højde for, at alle fladerne ved og under elementerne skal renholdes og ukrudtsbekæmpes.


 

GRÆS

 

Opgaven omfatter slåning af græs på idrætsanlæg ved skoler, i daginstitutioner, i parker samt langs veje og stier.

 

På visse arealer forekommer forårsløg, hvor der i blomsterperioden klippes udenom disse.

 

Græs omfatter følgende elementer:

 

·         Sportsplæne

·         Brugsplæne

·         Daginstitutionsgræs

·         Rabatgræs

·         Fælledgræs

 

Arealer fremgår af kort.

 

Sportsplæne

 

Plejemål:                     

Sportsplæner er græsplæner, som anvendes til idræt.

Der er skolebaner og klubbaner. Fælles for begge typer sportsplæner er, at græsset skal være tæt, ensartet, kort og sundt samt meget jævnt. Det skal kunne tåle stort slid, og være så fri for ukrudt som overhovedet muligt uden brug af sprøjtemidler.

 

Generelt:

Plejen foretages skånsomt. Der må således ved arbejdets udførelse ikke ske skader på genstande, udstyr, træer og øvrig beplantning eller bygninger.

 

Ved klipning af græsplæner skal der anvendes klippeudstyr med skarpe skæreaggregater, således at snittene ikke fremstår flossede eller knuste. Entreprenøren skal tage hensyn til, at baner ikke må beskadiges i våde perioder, eksempelvis sporkørsel og opkøring af græsset.

 

Hvis entreprenøren vurderer, at der på grund af særlige vejrforhold eller af hensyn til pleje er særligt behov for at hæve klippehøjden i perioder, skal han kontakte Driftsteamet for nærmere aftale herom.

 

Alle baner skal så vidt muligt have et tæt sammenhængende græstæppe, være uden bare pletter og være jævne. Eventuelt større slid, misvækst eller huller skal indberettes til Bestillerteamet.

 

Entreprenøren skal planlægge græsklipningen i samarbejde med Bestillerteamet, således at klipningen tilrettelægges under hensyntagen til træning og kampe på banen.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde ikke under 3,5 cm.

Ved græsslåning skal målene flyttes, så hele plænen kan slås

Klipning så tæt til genstande og beplantning som muligt

Klipning 1 gang pr. uge (32 klipninger pr. år) i vækstperioden fra 15. april til 31. oktober

Ved faste genstande må græshøjden ikke overstige 15 cm

Græsslåningen må ikke give skader på eventuelle træer i græsarealet – friholdes i ca. 30 cm afstand

Klipning (trimning) tæt til genstande hver anden gang

Løv og græsafklip må ikke genere plænens brug eller skade græssets vækst

Græsafklip opsamles efter behov og må ikke ligge i klumper

Tæt, ensartet og jævn fremtræden

Ensartet klipning

Baner skal fremstå uden ujævnheder

Kørespor accepteres ikke

Hjulspor, muldvarpeskud og lignende accepteres ikke og skal udjævnes. Ved store mængder muldvarpeskud indberettes dette til Bestillerteamet

 

Brugsplæner

 

Plejemål:

Brugsplæner er typisk græsarealer, som skal kunne anvendes til leg, let boldspil, solbadning og arrangementer. Græsset skal være grønt og frodigt med tæt græs, som tåler en del slid. Græsset langs kanter ved terrænudstyr og bede må ikke blive så højt, at det danner dominerende frøstande eller tuer.

Der må gerne vokse lave 2-kimbladede urter i brugsplæner som f.eks. Mælkebøtter, Ærenpris, Bellis og Kløver.

 

Generelt:

Plejen foretages skånsomt. Der må således ved arbejdets udførelse ikke ske skader på genstande, udstyr, træer og øvrig beplantning eller bygninger.

 

Græsafklip må ikke efterlades på tilstødende belægninger i et omfang udover enkelte, små ansamlinger.

 

Eventuelt større slid og misvækst på arealer indberettes til Bestillerteamet.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Græsset må ikke være højere end 10 cm. Klippehøjde ikke under 3,5cm

Klipning så tæt til genstande og beplantning som muligt

Klipning som udgangspunkt hver 10. dag i vækstsæsonen, ca. 22 klipninger pr. år i vækstperioden fra 15. april til 31. oktober

Ved faste genstande må græshøjden ikke overstige 15 cm.

Græsslåningen må ikke give skader på eventuelle træer i græsarealet – friholdes i ca. 30 cm afstand

Klipning (trimning) tæt til genstande ca. hver anden gang

Løv, frugt og græsafklip må ikke genere plænens brug eller skade græssets vækst. Græsafklip må ikke ligge i klumper

Græsafklip opsamles efter behov

Tæt, ensartet og jævn fremtræden

Ensartet klipning

Plænen skal fremstå uden større ujævnheder. Kørespor accepteres ikke

Hjulspor, muldvarpeskud og lignende skal udjævnes

 

Supplerende pleje

 

Græskanter op til belægning afstikkes og holdes indenfor +/- 15cm på 5m retskede

 

 

referencebilleder 001

Brugsplæne i Damgårdsparken

 

Daginstitutionsgræs

 

Plejemål:

Græs ved daginstitutioner er typisk præget af slid fra børnenes leg. Der vil derfor også tit være huller, spor og ujævne overflader i græsarealerne. Græsarealerne i daginstitutionerne ligger spredt og kan være umulige at komme til med selvkørende græsslåmaskiner. Endvidere kan der være en del bakker og skrænter. Græsset kan af samme grund ikke have et højt plejeniveau indenfor driftsrammerne til friarealer ved daginstitutioner.

Græsset må ikke være så langt, at det forhindrer leg på græsarealet.

 

Generelt:

Plejen foretages skånsomt. Der må således ved arbejdets udførelse ikke ske skader på genstande, udstyr, træer og øvrig beplantning eller bygninger.

 

De enkelte institutioner rydder løst legetøj væk før slåningen.

 

Græsafklip må ikke efterlades på tilstødende belægninger i et omfang udover enkelte, små ansamlinger.

 

Eventuelt større slid og misvækst på arealer indberettes til Bestillerteamet.

 

Entreprenøren skal planlægge græsklipningen i samarbejde med Bestillerteamet, således at klipningen om muligt tilrettelægges under hensyntagen til børnenes sovetider i de af institutionerne, der er vuggestuer.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Græsset må ikke være højere end 10  cm og ikke lavere end 3½ cm. Klipning så tæt til genstande og beplantning som muligt

Klipning som udgangspunkt hver 10. dag i vækstsæsonen, ca. 22 klipninger pr. år i vækstperioden fra 15. april til 31. oktober

Ved faste genstande samt under f.eks. borde og bænke må græshøjden ikke overstige 10 cm

Græsslåningen må ikke give skader på eventuelle træer i græsarealet – friholdes i ca. 30 cm afstand

Klipning (trimning) tæt til genstande samt under borde og bænke som udgangspunkt hver 14. dag i vækstsæsonen

Løv og græsafklip må ikke genere plænens brug eller skade græssets vækst

Græsafklip opsamles efter behov

Græsset vil være præget af slid fra børnenes leg

Ensartet klipning

 

Supplerende pleje

 

Græskanter op til belægning afstikkes og holdes indenfor +/- 15 cm på 5 m retskede

 Tjekkes løbende, dog uføres min. 1 gang årligt

 

 

IMG_0022

Velplejet græsareal ved institution. Græsset er ikke så langt, at det
generer brugen af legeredskaber i græsset

 

Rabatgræs

 

Under rabatgræs forekommer følgende elementer:

 

·         Rabatgræs 1

·         Rabatgræs 2

·         Rabatgræs 6

 • Rabatgræs oversigtsareal
 • Rabatgræs skrående terræn

 

Plejemål:                     

Rabatgræs er normalt græsarealer i rabatter langs veje og stier. Rabatgræs må ikke genere færdslen på stier, veje og fortov. Der må ikke være større felter med opkørt jord og huller.

 

Standardopgave:

 

Udførelseskrav

Frekvens

Rabatgræs 1

 

 

Rabatgræs 2

 

 

 

Rabatgræs 6

 

 

 

Rabatgræs oversigtsareal

 

Rabatgræs skrående terræn

 

Slåning udføres 1 gang årligt i perioden 1. september – 1. oktober

 

Slåning udføres 2 gange årligt:

 1 gang i perioden 1. juni – 15. juli.

 1 gang i perioden 1. sept. – 1. okt.

 

Slåning udføres 6 gange i perioden maj – oktober, svarende til 1 gang månedligt

 

Slåning efter behov

 

Slås som rabatgræs 1, dog er arealet skrående hvor det må påregnes at der skal benyttes en klippearm eller lignende

Slåning udføres i fuld bredde

Klippehøjde 5 - 10 cm

 

Slåning tæt til genstande

Klipning under autoværn

 

Kantpæle fjernes evt. midlertidigt i forbindelse med græsslåningen

 

Græsslåningen må ikke give skader på eventuelle træer i græsarealet – friholdes i ca. 30 cm afstand

Slåning af oversigtsarealer – fri sigt til skilte

Slåning så gældende regler er overholdt og alle skilte er fuldt synlige

Slåning af skillerabatter og midterrabatter på hele fladen

2 gange årligt i juni og september (før frøsætning)

 

Affald mv. fjernes inden slåning

Større affald, grene, plast, papir, døde dyr mv. fjernes inden slåning

Entreprenøren skal sikre, at afvandingssystemer, riste, gennemløb og lignende ikke tildækkes og begrænser det frie gennemløb

Løbende

Græsafklip på tilstødende vejarealer /stier fjernes

 

Fejning efter behov på kørebaner og cykelstier.

Kun græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold som entreprenøren er uden indflydelse på, accepteres på de tilstødende belægninger. Minimalt spild under kørsel på belægninger accepteres

 

Rabatgræs, niveau 1, slåes 1 gang om året – efterslåning ved vejmarkeringspæle mangler her.

 
referencebilleder 019


Fælledgræs

 

Fælledgræs på stejle skråninger slås ikke, med mindre det bestilles udført som ekstra arbejde.

 

Under fælledgræs forekommer følgende elementer:

 

·         Fælledgræs 1

·         Fælledgræs 2

 

Plejemål:

Fælledgræs er græsarealer, hvor græsset godt må være langt - uden at det dog går ud over muligheden for friluftsliv. Græsslåning skal tilrettelægges under hensyntagen til flora og fauna på lokaliteten. Der må gerne vokse spredte grupper af selvsåede urter som Mælkebøtter, Tidsler, Brændenælder, Rejnfan og Grå Bynke i græsset.

 

Standardopgave:

 

Udførelseskrav

Frekvens

Fælledgræs 1

 

 

Fælledgræs 2

 

Der må ikke være opvækst af selvsåede træer og buske, så området springer i skov

 

Slåning 1 gang årligt fra august til slutning af september

 

Slåning 2 gange årligt i perioden fra maj til slutningen af september

 

 

Visse arealer, forekommer der hyppigere klipninger.

 

Elementer som trampestier, rekreative stier og slåede spor slås oftere. Elementet skal fremstå slået i forhold til resten af arealet, så sti/spor benyttes

 

 

 

 

 

Alle elementer slås, som spor og efter nærmere aftale. Sporene skal slås 4 gange årligt, inden for vækst perioden

 

Det gælder blandt andet også ved Skt. Hans Bål – 2 gange i de 4 uger op til Skt. Hans

 

Græsslåningen skal udføres, så den ikke giver skader på eventuelle træer i græsarealet

Træer friholdes i ca. 30 cm afstand

 

 

19

Nyslået fælledgræs

 

Supplerende pleje for alle elementerne:

 

Supplerende pleje udføres på bestilling fra Bestillerteamet som ekstra arbejde.

 

Gødskning

Entreprenøren skal på bestilling udføre gødskning af udvalgte arealer iht. gødningsplan.

Øvrig supplerende pleje

Ukrudtsbekæmpelse og bekæmpelse af invasive planter som Kæmpe Bjørneklo, Pastinak, Japansk Pileurt mv. er supplerende arbejder og skal aftales nærmere før udførelse. Forekomst af invasive arter rapporters.

 

Løvsamling, topdressing, vertikalskæring, strigling, planering, muldvarpebekæmpelse, opfyldning af lunker og eftersåning er ligeledes ekstraarbejder, som udføres efter nærmere aftale.

 

Endvidere er rabatafhøvling, reparation af hjulspor, huller og forstærkning af rabatter ekstraarbejder, som aftales nærmere.

 

Ekstraarbejder er ligeledes ekstra slåninger ved færdselstavler og andet terrænudstyr samt slåning af fælledgræs på stejle skråninger og opsamling af afklip/hø.

 


BUSKE

 

Opgaven omfatter pleje af buske, levende hegn og krat samt klatreplanter i parker, på idrætsanlæg, i institutioner samt på vejanlæg, herunder torve og pladser.

 

Buske omfatter følgende elementer:

·         Bunddækkende buske

·         Busket

·         Fritvoksende busk

·         Levende hegn

·         Krat

·         Klatreplanter

 

 

Bunddækkende buske

 

Plejemål:         

Bunddækkende buske er ensartede fladedækkende beplantninger. Den ensartede virkning opnås med en tæt planteafstand og brug af buske af samme art. Bunddækkende buske skal som udgangspunkt kun klippes, hvis det er nødvendigt af hensyn til færdsel. Plejen skal sigte mod at opnå et tæt bunddække, som ikke er forstyrret af ukrudt.

 

Standardopgave – bunddækkende buske på torve og pladser:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Fritrumsbeskæring.

Bunddække må ikke vokse ind over naboskel

1 årlig hovedbeskæring ved terrænudstyr, langs stier, veje og fortove samt løbende supplering

Trådhegn friholdes

1 årlig klipning af ganglinie mellem trådhegn og bevoksning

Buske skal dække jorden, således at jorden ikke eksponeres for sollys

 

Ukrudt skal fjernes, da det ikke må være skæmmende og vokse over bunddække

Ukrudtsbekæmpelse 4 gange årligt

 

Selvsåede, træagtige vækster fjernes - må max. være 1 år gamle

Fjernes i forbindelse med ukrudtsbekæmpelsen

Døde eller brækkede grene fjernes, da de ikke må virke skæmmende

Fjernes hovedsageligt ved 1 årlig oprydning samt løbende supplering

 

Standardopgave – bunddækkende buske Øvrige områder:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Fritrumsbeskæring

Bunddække må ikke vokse ind over naboskel

1 årlig hovedbeskæring ved terrænudstyr, langs stier, veje og fortove

Ukrudt skal fjernes, da det ikke må være skæmmende og vokse over bunddække

Ukrudtsbekæmpelse 1 gang årligt

Selvsåede, træagtige vækster fjernes - må max. være 1 år gamle

Selvsåede vækster fjernes 1 gang årligt

Døde eller brækkede grene fjernes, da de ikke må virke skæmmende

Fjernes hovedsageligt ved 1 årlig oprydning samt løbende supplering

 

 

 

referencebilleder 014

Bunddækkende buske (Lav Rød Snebær)

 

Busket og fritvoksende busk

 

Plejemål:         

Busket og fritvoksende busk skal være smukke i kraft af frodighed, løvformer og -farver, og eventuel blomstring. Busketter skal være fladedækkende. Busketter består overvejende af prydbuske, hvor de enkelte arter er underlagt helhedsindtrykket. Busketter er ofte sammensat af flere arter. De skal være tætte, skabe læ og danne rum og begrænse opvækst af uønsket vegetation.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Fritrumsbeskæring. Klippes med 10 cm overlap til befæstet areal

1 årlig hovedbeskæring samt løbende supplering

Ukrudt skal fjernes, da det ikke må være skæmmende og vokse over bunddække

 

Ukrudt langs kanter og på synlig jord må gerne bekæmpes med maskine

Slåning af ukrudt langs kanter 3 gange årligt

 

 

 

Hvor der er åbent mellem buske, slås ukrudt/græs 3 gange årligt

Gamle selvsåede, træagtige vækster skæres hvert år ned til terræn.

Nye selvsåede fjernes hvert år med rod

Selvsåede vækster nedskæres/fjernes 1 gang årligt

Døde eller brækkede grene fjernes, da de ikke må virke skæmmende

Fjernes hovedsageligt ved 1 årlig oprydning samt løbende supplering

 

 

Billede 004

Busket af flere plantearter bliver som her ofte brugt til at opdele og skabe rum.

 

 

Levende hegn og krat

 

Plejemål:                     

Levende hegn og krat skal give læ og afgrænse eller opdele friarealer. Beplantningen er naturpræget, frodig og ofte tæt og uigennemtrængelig. Den består som regel både af træer og buske.

 

Generelt:

Entreprenøren skal underrette Bestillerteamet om konstaterede træer med sikkerhedsrisiko med henblik på aftale om fældning.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Fritrumsbeskæring. Beplantningen må ikke være til gene for færdslen, skiltningen eller belysningen på tilstødende stier og veje

Træer og buske skal være tætte – også i bunden

Beskæring 1 gang årligt

 

 

 

 

Beskæring omkring bænke og tilsvarende terrænudstyr

Beskæring 1 gang årligt

Eftersyn af træer

Træer skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Træer, der ikke opfylder dette registreres

Døde og væltede træer registreres og der tilbagemeldes til Bestillerteamet ved hver driftsmøde

Eftersyn en gang årligt

 

 

referencebilleder 031

Levende hegn og krat består af tæt voksende træer og buske.

 

Klatreplanter

 

Klatreplanter omfatter både selvhæftende planter som Efeu (Vedbend), slyngplanter (f.eks. Kaprifolie og Klematis), samt rankende planter der kræver opbinding (f.eks. klatreroser). Der findes 3 pergola i Kommunen (Centrumgade, Damgårdspark og Skolunde Bypark), hvor klatreplanter vokser op af.

 

Plejemål:

Klatreplanter skal være smukke i kraft af frodighed, løvformer og -farver, og eventuelt blomstring. Klatreplanter bruges ofte til at begrønne lodrette flader og skabe frodighed på steder, hvor der ikke er plads til blomsterbede, buske og træer. Klatreplanter skal være i god vækst, og være forsvarligt fastgjorte til deres klatrestøtte.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Frodig blomstring i forhold til art

Årlig beskæring efter art

Fritrumsbeskæring i forhold til stier, veje, fortove, terrænudstyr, herunder trapper, tekniske anlæg mm.

1 årlig beskæring, løbende eftersyn og supplering af beskæring og opbinding

Efeu på Skovlunde Stationsforplads må

max blive 50 cm høj 

Beskæring efter behov

Planternes vækst skal sikres i forhold til støtteelement

Justering af opbinding udføres 1 gang årligt

Ukrudt må ikke virke skæmmende

Lugning 4 gange årligt

 

Supplerende pleje for alle elementerne:

Ekstra ukrudtsbekæmpelse

Ekstra beskæring, herunder tilbageskæring af selvhæftende planter langs tagrender, vinduer og døre

Gødskning

Udtynding

Foryngelsesbeskæring

Rydning, Nyplantning, Efterplantning

Flisdækning

Rydning af selvsåede træer og buske (udføres som regel ifbm. årligt eftersyn)

Bekæmpelse af invasive planter som Kæmpe Bjørneklo, Pastinak, Japansk Pileurt mv. (Kolonier på mindre end 10 planter Kæmpe Bjørneklo bekæmpes som udgangspunkt ifbm. årligt eftersyn)

Vedligeholdelse af bygværk (pergola) og slyngplantestativ
TRÆER

 

Opgaven omfatter pasning af alle træer i skove, lunde, parker, daginstitutioner, idrætsanlæg samt vej og stier.

 

Træer omfatter følgende elementer:

·         Skov

·         Lund

·         Fritvoksende træer

·         Formklippet træer

 

Generelt:

Entreprenøren skal underrette Bestillerteamet om konstaterede træer med sikkerhedsrisiko med henblik på aftale om fældning eller beskæring.

 

Beskæring udføres efter standardbeskrivelser i guiden ”Beskæring af træer” af Dansk Træplejeforening.

 

Fældning af træer for d > 25 cm målt i brysthøjde aftales bortskaffelse af stammer, gren- og bladaffald og evt. rod med Bestillerteamet. Nogle steder kan grene efter aftale med Bestillerteamet flises og henlægges i hegn.

Plejemål:

Træbevoksningerne kan have vidt forskellige karakter, fra enkeltstående træer til trægrupper eller trærækker. Fritvoksende træer skal kunne udvikle sig uden konkurrence fra andre træer, hvorimod trægrupper skal have en fælles krone. Trægrupper kan være tilfældigt eller regelmæssigt placeret i forhold til hinanden, og visse kan være opstammede.

 

Skov og lund

 

Plejemål:

Bevoksningen er domineret af træer og har karakter af skov eller lund. Urter, buske og opvækst af træer styres ved at regulere mængden af lys til skovbunden. Ved udtyndinger udvælges de træer og buske, som ikke skal bevares pga. træart, kroneopbygning og sundhed.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Antal gange

Fritrumsbeskæring ved veje, stier og fortove i henhold til vejreglerne, dvs. på trafikveje skal være en frihøjde på 4,5 m over kørebanen. Over cykelstier skal der være en frihøjde på mindst 2,5 m

Nedhængende grene i henhold til vejreglerne må ikke forefindes

 

I skove kan afskårne grene og stammestykker efterlades på skovbunden

Beskæring omkring bænke og tilsvarende terrænudstyr

1 årlig beskæring

Sikkerhedsmæssigt eftersyn af træer.

Træer skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Træer, der ikke opfylder dette, registreres

Døde og væltede træer registreres.

1 årligt eftersyn. Tilbagemelding til

Bestillerteamet informeres straks, hvis der observeres sikkerhedsmæssige farlige træer, døde eller væltede træer

 

Vanris og rodskud skal fjernes - må max. være 1 år gamle

1 årlig fjernelse af vanris og rodskud

Hovedparten af træer og buske skal være i vækst, men enkelte døde træer, buske og knækkede grene accepteres, når de ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for besøgende

 

Bund i trægrupper skal fremstå indbydende for adgang og selvsåede træagtige vækster fjernes. Gælder dog ikke for skove

Ukrudt og græs i bunden holdes nede (under ca. 20 cm). Gælder dog ikke for skove

Stammens bark må ikke skades ved græsslåning eller ukrudtsbekæmpelse

Selvsåede træagtige vækster fjernes 1 gang årligt. Gælder dog ikke for skove

 

 

 

Lautrupparken 006

Betegnelsen skov bruges i forbindelse med driftsplaner også om mindre grupper af sammenvoksede træer og busk

 

Fritvoksende træer

 

Plejemål:

Fritvoksende træer er normalt fuldkronede og fritstående eller i mindre grupper med andre træer. Træerne skal fremtræde frodige og veludviklede med den for arten naturlige kroneform.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Fritrumsbeskæring ved veje, stier og fortove i henhold til vejreglerne, dvs. på trafikveje skal være en frihøjde på 4,5 m over kørebanen. Over cykelstier skal der være en fri højde på mindst 2,5 m

Træet skal fremtræde i en form, der er naturlig for arten, være sundt og have en normal tilvækst. Evt. opstamning skal vedligeholdes

Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand

Udhængende grene må ikke genere færdslen og skal overholde frirumsprofilet

 

Afskårne grene fjernes

 

Evt. opbinding skal altid stå fast, så træerrne ikke beskadiges af pælene.

Der må ikke forekomme vandris, der er mere end 1 år gamle

1 årligt hovedtilsyn og evt. beskæring af unge træer og en sikkerhedsmæssig beskæring på modne og ældre træer.

 

 

Generel beskæring.

Træernes form skal bibeholdes bl.a. med hensyn til opstamning, nedhængende grene, krydsende grene

1 årlig gennemgang og fornøden beskæring

Sikkerhedsmæssigt eftersyn af træer.

Træer skal være i vækst og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Træer, der ikke opfylder dette, registreres

1 årligt eftersyn. Tilbagemelding til Bestillerteamet, hvis der observeres sikkerhedsmæssige farlige træer, døde eller væltede træer

Vanris og rodskud fjernes - må max. være 1 år gamle

1 årlig fjernelse af vanris og rodskud

Døde eller brækkede grene må ikke forekomme

 

Stammens bark må ikke skades ved græsslåning eller ukrudtsbekæmpelse

 

 

referencebilleder 028

 
referencebilleder 015

Fritvoksende træer

 

Fritrumsbeskæring skal opfylde følgende profil i forhold til trafikerede arealer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beskaering

 

Beplantning i oversigtsarealer ved veje må ikke hindre bilisternes udsyn – som udgangspunkt max. højde 50 cm.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Formklippede træer

 

Plejemål:

Formklippede træer er normalt fritstående eller i mindre grupper med andre træer, og fastholdes i en bestemt kroneform ved gentagen beskæring (’knudebeskæring’). Træerne skal fremtræde frodige og veludviklede.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Frekvens

Klipning og beskæring, så formen bevares

Træet skal bevare sin faste kroneform og være i vækst

Træernes form skal bibeholdes bl.a. med hensyn til æstetisk udseende, opstamning, kronens form og størrelse, krydsende grene og fritrum

1 årlig gennemgang og klipning og beskæring

 

 

Nyetablerede træer formklippes i henhold til individuel plejeplan

Fritrumsbeskæring ved veje, stier og fortove i henhold til vejreglerne, dvs. på trafikveje skal være en fri højde på 4,5 m over kørebanen. Over cykelstier skal der være en fri højde på mindst 2,5 m

1 årlig beskæring

Sikkerhedsmæssigt eftersyn af træer.

Træer skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Træer, der ikke opfylder dette, registreres

1 årligt eftersyn. Tilbagemelding til Bestillerteamet, hvis der observeres sikkerhedsmæssige farlige træer, døde eller væltede træer

Vanris og rodskud fjernes - må max. være 1 år gamle

Fjernelse af vanris og rodskud 1 gang årligt

Afskårne grene/afklip må ikke forekomme

Fjernes straks efter beskæring

Stammens bark må ikke skades ved græsslåning eller ukrudtsbekæmpelse

 

 

 

Supplerende pleje for alle elementerne:

Fældning

Udtynding

Beskæring

Stubfræsning

Ny- og efterplantning

Opsætning af opbindingsstokke

Ukrudtsbekæmpelse

 

Billede 002

Formklippede træer på Sct. Jacobsvej


PUR OG HÆK

 

Opgaven omfatter pleje af pur og hæk.

 

Pur og hæk består af følgende elementer:

·         Klippet pur

·         Hæk

 

Klippet pur

 

Plejemål:

Klippet pur er en klippet hæk, som er bredt ud over en stor flade.

Purret skal være fladedækkende og i en præcis form.

Klippet pur skaber rum og et arkitektonisk udtryk.

 

Standardopgave – niveau I:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Alle planter skal være i vækst. Der må ikke være synlige huller i purret

 

Selvsåede, træagtige vækster accepteres ikke

Selvsåede vækster fjernes, når de konstateres

 

Døde eller brækkede grene må ikke virke skæmmende.

Fjernes hovedsageligt ved årlig klipning

Planter bør dække jorden.

Tilbagemelding til Bestillerteamet vedr. aftale om efterplantning

Udføre    Tilstandskrav

Vejledende pleje

Klipning. Flader og kanter skal fremstå jævne og lige

Klippet pur ved oversigtsarealer klippes i 50-80 cm højde, afhængig af oversigtsforholdene

Top og sider klippes 2 gange. 1. gang i juni-juli og 2. gang i august-september

Afklip fjernes

Der klippes ned til sidste klip, så formen fastholdes

Ukrudt må ikke virke skæmmende og skal bekæmpes

 

Rodukrudt graves op

Ukrudtsbekæmpelse langs kanter 4 gange i vækstsæsonen

 

Ukrudtsbekæmpelse af synligt ukrudt i purret 4 gange årligt

 

Standardopgave – niveau II:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Alle planter skal være i vækst. Der må ikke være synlige huller i purret

 

Selvsåede, træagtige vækster accepteres ikke

Selvsåede vækster fjernes, når de konstateres

 

Døde eller brækkede grene må ikke virke skæmmende

Fjernes hovedsageligt ved årlig klipning

Planter bør dække jorden

Tilbagemelding til Bestillerteamet vedr. aftale om efterplantning


 

Udføre   Tilstandskrav

Vejledende pleje

Klipning. Flader og kanter skal fremstå jævne og lige

Der klippes ned til sidste klip så formen fastholdes

Top og sider klippes 1 gang i august.

Afklip fjernes

Der klippes ned til sidste klip, så formen fastholdes

Klippet pur ved oversigtsarealer klippes i 50-80 cm højde, afhængig af oversigtsforholdene. Arealer fremgår af kort.

 

Ukrudt må ikke virke skæmmende og skal bekæmpes

 

Rodukrudt graves op

Ukrudtsbekæmpelse langs kanter 2 gange i vækstsæsonen

 

Ukrudtsbekæmpelse af synligt ukrudt i purret 2 gange årligt

 

Klippet pur ved Ballerup Stationsplads.

 

Af trafikmæssige og æstetiske grunde skal dette pur plejes efter niveau 1.

 
referencebilleder 008

 

Hæk

 

Plejemål:

Hæk er en plantning i rækker, der klippes i en regelmæssig form. Den skal give læ og skabe rum.

 

Der kan forekomme enkelte hække med højde over 1,80 m.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Alle planter skal være i vækst

 

Der må ikke være synlige huller i hækken

 

 

Tilbagemelding til Bestillerteamet

Selvsåede, træagtige vækster må ikke virke skæmmende og må ikke forøges i antal.

Selvsåede vækster nedskæres 1 gang årligt

Døde eller brækkede grene må ikke virke skæmmende.

Fjernes hovedsageligt ved årlig klipning

Hækken må ikke blive åben forneden

Tilbagemelding til Bestillerteamet

Udførelseskrav

Antal gange

Klipning. Hæk klippes i præcis form. Den må ikke være bredere i toppen end i bunden

Flader og kanter klippes jævne og lige. Der klippes ned til sidste klip så formen fastholdes

Hække må ikke genere færdslen på stier, veje og fortove.

1 klipning i august       

 

Hæk ved Rådhuset langs kantinehaven klippes 2 gange årligt samt hæk langs Måløv Hovedgade 46- 50 klippes 2 gange

 

Hækafklip fjernes og køres bort efter klipning evt. fortov fejes.

 

Ukrudt må ikke virke skæmmende og skal bekæmpes

Rodukrudt graves op

Ukrudtsbekæmpelse 1 gang årligt samtidig med klipningen i august

 

Supplerende pleje for elementerne:

Ind- og nedskæring af hæk

Flisdækning

Efterplantning

Gødskning

Ekstra klipning

Størrelsesreduktion

Rodstikning af træagtig opvækst

 

 

 

 

 

 

 

Bøgehækken ved Rådhusets kantinehave klippes to gange om året.

 
referencebilleder 003

BLOMSTER

 

Opgaven omfatter pleje af blomster i bede og kummer i parker samt på tove og pladser.

 

Generelt:

 

Blomster omfatter følgende elementer:

·         Blomsterbede

·         Bunddække

·         Sommerblomster

 

Blomster leveres af Ballerup Kommune.

 

Der forekommer sommerblomster i staudebedet ved Rådhusets forplads (Slipset) som plejes efter samme niveau som det resterende bed.

 

Blomsterbede

 

Under blomsterbede forekommer følgende elementer:

·         Stauder

·         Forårsløg

·         Roser og prydbuske

 

Plejemål:

Blomsterbedene skal give blomsterpragt og duft, og skal kunne opleves på tæt hold. Plejen skal som udgangspunkt være intensiv. Staudebedets fremtoning og staudernes vækst må ikke forstyrres af nabostauder og ukrudt.

 

Stauder plejes i to niveauer:

 

Niveau 1: 

 • Staudebedene ved Rådhusets forplads (Slipset)
 • bunddækkende stauder ved Centrumgade i Ballerup

 

Niveau 2:

 • Øvrige staudebede

 

Standardopgave – staudebede niveau 1:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Stauder skal fremtræde frodige og veludviklede. Vand må ikke være en manglende faktor

 

Udførelseskrav

Antal gange

Visne blomster og gamle stængler må ikke skæmme helheden og skal fjernes. Frøstande må ikke forekomme.

Forårsløg afpudses, når grønne blade er visnet

Stauder ”pudses” hver anden uge fra den 15. april – 15. september. Afklip skal fjernes

Ukrudt og græs langs kanter må ikke forekomme

Lugning hver anden uge i vækstsæsonen

Stauder må ikke vælte

Opbinding af høje stauder efter behov

Synlig jord skal være løs og uden skorper

Kultivering af jord hver anden uge i vækstsæsonen

Nedskæring og fjernelse af afklip og løv

I løbet af marts- april skal stauder være nedskåret for gamle stængler

 

Standardopgave – staudebede niveau 2:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Stauder skal fremtræde frodige og veludviklede. Vand må ikke være en manglende faktor

 

Udførelseskrav

Antal gange

Visne blomster, gamle stænger og frøstande må ikke skæmme helheden og skal fjernes

Forårsløg afpudses, når grønne blade er visnet

Stauder ”pudses” hver anden uge fra den 15. april – 15. september. Afklip skal fjernes

Ukrudt og græs må ikke forekomme

Lugning 4 gange i vækstsæsonen

Stauder må ikke vælte

Opbinding af høje stauder efter behov

Synlig jord skal være løs og uden skorper

Kultivering af jord 4 gange i vækstsæsonen

Nedskæring og fjernelse af afklip og løv

I løbet af marts- april skal stauder være nedskåret for gamle stængler

 

Standardopgave - Rosenbede:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Roser skal fremtræde frodige og veludviklede. Vand må ikke være en manglende faktor

 

Bed med forædlede roser ved børneinstitution, Kornvænget 118 skal fremstå velplejede

Klippes 1 gang årligt

Ukrudt må ikke skæmme.

Ukrudt og græs langs kanter må ikke forekomme

Lugning 4 gange årligt i vækstsæsonen

Manglende og døde planer må ikke forekomme. Tilbagemelding til Bestillerteamet

 

Synlig jord skal være løs

Kultivering af jord ca. 4 gange årligt

Vildtskud og udhængende grene over befærdede arealer må ikke forekomme

Beskæring efter behov

 

Supplerende pleje for alle elementerne:

Gødskning

Udtynding og efterplantning

Vanding

Nyplantning

 

referencebilleder

Nyplantede stauder i ”slipset” ved Ballerup Rådhus

Bunddække

 

Plejemål:         

Bunddække er ensartede fladedækkende beplantninger af f.eks. Efeu, og Vintergrøn. Den ensartede virkning opnås med en tæt planteafstand og brug af planter af samme art. Bunddække skal som udgangspunkt kun klippes, hvis det er nødvendigt af hensyn til færdsel. Plejen skal sigte mod at opnå et tæt bunddække, som ikke er forstyrret af ukrudt.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede og dække jorden

 

Manglende og døde planter må ikke forekomme. Tilbagemelding til Bestillerteam, hvis dette konstateres

 

Ukrudtsbekæmpelse. Ukrudt må ikke være skæmmende

Fjernelse af ukrudt 4 gange om året

Bunddække må ikke være til gene for terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove

Beskræring ved terrænudstyr og langs stier, veje og fortove

Beskæring 1 gang årligt

 

Supplerende pleje (ekstra arbejde):

Foryngelsesbeskæring, Nyplantning, Efterplantning, Rydning

Gødskning

Ekstra ukrudtsbekæmpelse i nyplantninger, op til 4 gange pr. år.

 

Sommerblomster Kirketorvet 2008 07 30 003

Storkenæb kan bruges som bunddække

 

Sommerblomster

 

Plejemål:

Blomsterkummer og -søjler bruges som forskønnelse på pladser og stræder, hvor der ellers ikke er mulighed for blomstrende planter.

Blomsterne skal give blomsterpragt og duft, og skal kunne opleves på tæt hold. Plejen er individuel, men den vil normalt være intensiv og skal sigte mod at planterne er tætte og frodige samt dække jorden.

 

Standardopgave

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Blomsterkummer skal over hele vækstsæsonen være tilplantet og plantedækket

Opsætning, hjemtagning og flytning af kummer

 

Optagning og afpudsning af løgplanter

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede og dække jorden. Vand må ikke være en manglende faktor

Gødskning 2 gange årligt med langtidsvirkende gødning

Vanding efter behov, 1 – 2 gange om ugen

Manglende og døde planter må ikke forekomme.

Efterplantning 2 gange årligt i vækstsæsonen. Dødt materiale fjernes

Visne blomster, gamle stænger og frøstande må ikke skæmme helheden

Afpudsning af blomster 2 gange ugentlig. Afklip fjernes

Ukrudtsdække højst 5% på 1 m2 og højst 10 cm høj

Eftersyn for ukrudt hver uge og fjernelse af ukrudt


Tilstandskrav:

Planterne skal være frodige og veludviklede og dække jorden.

Vand må ikke være en manglende faktor.

Døde planter skal udskiftes, hvis det er muligt, ellers skal de blot fjernes.

Synligt ukrudt må ikke forekomme.

 

Udførelseskrav:

Opsætning, hjemtagning og flytning af kummer

Plantning

Vanding i forhold til kummens beplantning, størrelse og placering.

Gødskning

Optagning og afpudsning af løgplanter

 

Supplerende pleje:

Sygdomsbekæmpelse


 

referencebilleder 011

 

Blomsterkumme i Centrumgaden


 

referencebilleder 014

 

Lave blomstersøjler ved Måløv Station


 

VAND

Denne beskrivelse gælder både for kunstige og naturlige søer eller vandhuller.

 

Vand omfatter følgende elementer:

·        

·         Vandhul

·         Vandløb

 

Sø og vandhul

 

Plejemål:

Søer og vandhuller skal fremstå velholdte. Driften udføres med henblik på at sikre et sundt og naturligt dyre- og planteliv, og således at områderne virker indbydende.

 

Standardopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Bredvegetation skal fremstå, således at dette i størrelse og omfang ikke begrænser udsyn til vandfladen væsentlig

 

Kraftigt ukrudt som brændenælder, tidsler og bynke samt selvsåede træagtige vækster skal holdes nede

1 gang årligt i perioden juni til august efterses bredder og bredvegetationen slås. Omfang af træer og buske må ikke forøges uden det er aftalt

Brækkede grene mv. fjernes

Afklip fjernes

Synligt affald fra søer skal fjernes 2 gange årligt

Der må ikke ligge affald (herunder døde fisk og fugle) i vandkanten

Tilses ved den løbende pleje af arealerne hvori søerne ligger. Dette gælder også for den del af Tårnsøen der ligger uden for parkens driftsområde

Tilløb og afløb fra søer skal være velfungerende

Eftersyn og rensning mv. 2 gang årligt

 

Supplerende pleje for elementerne:

Beskæring af grøde og plantevækst i vandet

Ekstra opsamling af affald

Oprydning efter hærværk

Bundrensning – udføres som udgangspunkt af Forsyningen Ballerup

 

skovlunde bypark 034

 Sø i Skovlunde Bypark

 

 

Vandløb

 

Plejemål:

Vandløb skal fremstå naturlige med slyng og skyggende træer. Driften udføres med henblik på at sikre et sundt og naturligt dyre- og planteliv, og således at områderne virker indbydende.

 

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Der må ikke ligge synligt affald (herunder døde fisk og fugle) i vandløbet

Større affald såsom cykler o.l. må ikke forekomme.

Tilses ved den løbende pleje af arealerne hvori vandløbet løber

Tilløb og afløb fra søer skal være velfungerende

Eftersyn og rensning mv. 2 gang årligt


 

TERRÆNUDSTYR

 

Omfatter følgende elementer:

·         Bænk

·         Borde-bænke sæt

·         Affaldsbeholder (affaldsstativer, papirkurve, affaldskurve)

·         Læskure

 

Driftmål.

Bænke, borde, affaldsbeholdere og lignende udstyr skal fremstå velholdt. Udstyret skal til stadighed være funktionsdygtigt, og sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand. Bevoksning eller ukrudt må ikke genere udstyrets brug.

 

Standardopgave, affaldsbeholder: 

Tilstandskrav

Beskrivelse

Affaldsbeholder skal være i god stand uden væsentlige defekter

Tilses mindst én gang årligt

Bevoksning eller ukrudt må ikke genere udstyrets brug

Beskæring og ukrudtsbekæmpelse omkring terrænudstyr er beskrevet under andre elementer, f.eks. Busketter, og fritvoksende buske

 

Standardopgave, bænke og borde-bænke sæt 

Tilstandskrav

Beskrivelse

Alle borde og bænke skal holdes i god funktionsdygtig stand og fremstå rene

Bænke og borde vaskes med vand og sæbe 2 gange årligt i april/maj og august

Tilbagemelding til Bestillerteam, hvis der konstateres skader eller uregelmæssigheder

 

I daginstitutionerne afvasker de selv Borde-bænke sæt

 

Supplerende drift for elementerne:

Opsætning og nedtagning

Reparation

Overfladebehandling

Rengøring

Graffiti på bænk, borde-bænke sæt og affaldsbeholder fjernes (efter en nærmere aftale med Bestillerteamet). Der fremsendes i en månedlig opgørelse og dokumentation på forbruget.

 

BAENK

 
2     referencebilleder 010

Bænke og tilsvarende terrænudstyr skal være intakte og fungere efter hensigten.

Der må ikke være bevoksning, som skæmmer eller generer brugen af terrænudstyr

 
 LEGEUDSTYR

 

Opgaven indeholder udskiftning af sand i sandkasser og vedligeholdelse af faldunderlag.

 

Opgaven indeholder ikke eftersyn med legeudstyr.

 

I skoler og daginstitutioner er ansvaret for legepladssikkerheden placeret hos ledelsen af den enkelte skole / institution. Skolernes sandkasser vedligeholdes jf. de særlige driftskontrakter for skolernes udearealer.

 

Legeudstyr omfatter følgende elementer:

·         Sandkasser

·         Faldunderlag

 

Sandkasser

 

Driftmål:

Sandkasser skal virke indbydende til leg og ophold for mindre børn.

 

Standardopgave:

 

Udførelseskrav

Frekvens

Der fejes rundt for sand rundt om sandkasserne

Senest ifm. græsslåningen

Sandet renses for affald og ukrudt (skummes) og suppleres op

 

Hvert andet år

 

Udskiftning af legesand. Tømning (forventet lagtykkelse 20 cm) og bortskaffelse af gammelt sand samt levering af nyt sand. Sandet skal være vasket sand (sømaterialer) 0/2 mm

 

Sandets lagtykkelse skal være minimum 20 cm, når det er udglattet

Hvert andet år

Kvalitetssikring.

Efter hver udskiftning eller ”skumning” registreres mængde og dato på skema, der underskrives både af medarbejder fra børneinstitution og entreprenøren

 

 

 

 

Billede 016


Faldunderlag

 

Driftmål:

Faldunderlaget skal opfange stød og forebygge faldulykker.

Faldunderlaget skal være godkendt efter DS/EN 1177.

 

Standardopgave:

 

Udførelseskrav

Frekvens

Faldunderlaget renses for affald og ukrudt (skummes) og suppleres op

1 gang årligt

Faldunderlaget suppleres med nyt materiale af samme godkendte type som eksisterende faldunderlag. Faldunderlags-materialet skal være i overensstemmelse med DS/EN 1177

1 gang årligt

 

Supplerende drift (ekstra arbejde):

Supplering af sand i større omfang

Udskiftning af sand ved hærværk eller forurening

Reparation eller udskiftning af kanter

Udskiftning af faldunderlagsmateriale.

Supplering af faldunderlagsmateriale i større omfang (mere end 2-3 m³)

 

Billede 010

 


SUNDHEDSPLADS

 

Plejemål:

Arealet omhandler 5 ovale, flisdækkede lysninger i en randbeplantning af Skovlunde Bypark. Der er 3 store lysninger og 2 små. De store lysninger indeholder motionsredskaber og de små indeholder legeredskaber.

 

Imellem lysningerne er der etableret stier igennem det oprindelige buskads.

 

Standartopgave:

 

Tilstandskrav

Vejledende pleje

Stier fritklippes til 2 m bredde

Lysninger fritklippes, så de nogenlunde beholder deres form, og buske ikke vokser ind i sikkerhedszonerne omkring redskaberne

2 gange årligt

 

Flis er anvendt som bund i lysningerne for at modstå slitage og forebygge pløre – ikke som faldunderlag.

Flis skal jævnes ud under og omkring redskaberne, så der ikke opstår fordybninger i fladen

Løbende ifm. den alm. pleje i parken

Påfyldning af flis i foråret

1 gang årligt

 


 

RENHOLDELSE

 

Kantstensfejning fremgår af særskilt afsnit.

 

Opgaven indeholder:

 

 • Renholdelse af parker (græsarealer, beplantninger og belægninger), daginstitutioner og idrætsanlæg med hensyn til ukrudtsbekæmpelse på belægninger, tømning af affaldskurve og opsamling af affald.
 • Renholdelse af veje, torve, parkeringspladser, stier og fortove med grundejerforpligtigelse. Renholdelsen omfatter ukrudtsbekæmpelse, fejning, opsamling af affald samt tømning af affaldskurve.
 • Renholdelse i og omkring busstoppesteder og læskure.
 • Renholdelse ved cykelstativer.
 • Renholdelse af rabatter, andre græsarealer og beplantninger langs veje og på pladser med hensyn opsamling af affald.

 

Løse belægninger – består af følgende elementer:

·         Grus

·         Slotsgrus

·         Stenmel

·         Perlesten

·         Ærtesten

·         Granitskærver

 

Belægningerne må ikke renholds med sugning, kan fejes eller ”snappes”

 

Faste belægninger – består af følgende elementer:

·         Asfalt

·         Brosten

·         Betonbelægningssten

·         Betonfliser

·         Chaussésten

·         Chausséstenrevir

·         Cykelstiasfalt

·         Flisebelægning

·         Gummifliser/asfalt

·         Træterrasser

·         Granitfliser

·         Græsarmering

·         SF-sten

·         Kantsten (granit)

·         Kantsten (beton)

·         Brostenskanter (herunder chausséstenskanter)

·         Trapper

 

Ukrudtsbekæmpelse

 

Driftmål:

Arealer skal fremstå velholdte.

Kantsten og revirer skal fremstå velholdte og skal fungere efter hensigten.

 

Generelt:

Der tilladelse anvendt maskine med ukrudtsbørste (stål) til fjernelse af ukrudt på granitbelægninger og til fjernelse af indgroet ukrudt/græs i kanten af asfaltbelægninger.

 

Stålkoste/børste må ikke anvendes til fejning/ukrudtsbekæmpelse på belægninger af beton.

 

Derudover kan ukrudt fjernes ved termisk bekæmpelse.

 

Ukrudt langs kanter og i fuger skal bekæmpes. Mos i fuger kan accepteres ved naturstensbelægninger, da mos kan være med til at hæmme ukrudt.

 

Bekæmpet ukrudt skal fjernes fra arealerne, dog ikke ved termisk bekæmpelse. Støvgener skal minimeres i videst muligt omfang. På løse belægninger kan der benyttes mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse forudsat at forekommende stenmelslag ikke skades.

 

Standardopgave – løse belægninger:

 

Udførelseskrav

Frekvens

Ukrudtsbekæmpelse på løse belægninger på stier, torve og pladser. Søndergårdstorv og Promenaden skal påregnes udført som håndbrænding

8 gange årligt i vækstsæsonen

 

Standardopgave – faste belægninger:

 

Udførelseskrav

Frekvens

Ukrudtsbekæmpelse oven på kantsten langs trafik- og boligveje

2 gange årligt i vækstsæsonen

Ukrudtsbørstning langs kantsten samtidig med fejning

Se afsnit vedr. kantstensfejning.

Revirer langs veje. Ukrudtsbekæmpelse

4 gange årligt i vækstsæsonen

Fortove med grundejerforpligtigelse. Ukrudtsbekæmpelse

4 gange årligt i vækstsæsonen

Torve og pladser, niveau 1 og 2. Ukrudtsbekæmpelse

1 gang månedligt i vækstsæsonen, svarende til 6 gange

Heller og chausséstensbelægning ved fodgængerovergange. Ukrudtsbekæmpelse

4 gange årligt i vækstsæsonen

Faste belægninger i parker/idrætsanlæg. Ukrudtsbekæmpelse

2 gange årligt

 

Renholdelsesniveauer

 

Driftmål:

Affald på belægninger, her under broer og i bede må ikke skæmme arealerne.

 

Urenhedskategorier:

Type

Definition

Løst snavs

Omfatter eksempelvis: pløre, jord, sand, grus, støv og lignende

Mindre affald

Omfatter eksempelvis: papir- og plast­stumper, cigaretskod, ispinde, kapsler, småsten og lignende.

Samt for belægninger: visne blade, græs-afklip, kviste

Let affald

Omfatter eksempelvis: papir, pap (bl.a. pizzabakker), plast, glasskår, dåser, bægre, metal, træ, grene, sten, mindre byggeaffald, organisk affald (bl.a. hundelorte) og lignende

Større affald

Omfatter eksempelvis: affaldssække, kasser, cykler, hårde hvide­varer, møbler, byggeaffald, større grene flasker, bundter af aviser og blade

 

 

Standardopgave - renholdelse af parker og idrætsanlæg:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Renholdelse 1 gang om ugen i perioden maj – oktober

 

Renholdelse 1 gang månedligt i perioden november – april

 

Efter renholdelse må der ikke forekomme synligt større affald og let affald.

Mindre affald må ikke forekomme i tydelige ansamlinger

Renholdelse af belægninger, græsarealer og beplantning

Affaldskurve tømmes med samme frekvens

 

 

Standartopgave – Renholdelse af faste belægninger i daginstitutioner:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Fejning 1 gang om måneden

 

Efter renholdelse må der ikke forekomme synligt affald

Bemærk differentieret niveau i kapitlet ”Sandkasser”

 

Standardopgave - renholdelse af torve niveau 1:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Renholdelse dagligt (hverdage) for let og større affald, fejes hver 4. uge for løst og mindre affald

 

Ved afslutning af renhold må der ikke forekomme løst snavs og affald

Renholdelse af faste belægninger, beplantninger mm.

 

Betonbelægningssten og granitfliser på ved Ballerup Rådhus og granitfliser på Skovlunde Torv

 

Arealer fremgår af kort

Affaldskurve tømmes dagligt (hverdage)

 

 

Standardopgave - renholdelse af torve niveau 2:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Renholdelse 1 gang ugentligt for let og større affald, fejes hver 8 uge for løst og mindre affald.

 

Springvandsbassiner ved Rådhuset og Måløv Bibliotek renholdes for synligt overfladesnavs og blade

 

Ved afslutning af renhold må der ikke forekomme løst snavs og affald

Renholdelse af faste belægninger, beplantninger mm.

 

 

Arealer fremgår af kort

Affaldskurve tømmes 1 gang ugentligt

 

 

 

Græsarmering, renholdelse og pleje

Udførelseskrav

Beskrivelse

Græsarmering renholdes

Niveau 1: hver 4 uge

Niveau 2: hver 8. uge

Græs i armering slås 2xårligt i vækstsæson.

Der opsamles synligt snavs og affald

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardopgave - renholdelse af trapper

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Trapper renholdes efter samme niveau som det areal de ligger i eller ved

Arealer fremgår af kort

 

Standardopgave - renholdelse af fortove med grundejerforpligtigelse:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Niveau 1: Renholdelse 2 gange årligt

Niveau 2: Renholdelse 1 gange årligt

 

Ved afslutning af renhold må der ikke forekomme løst snavs og affald

Arealer fremgår af kort

 

Standardopgave - renholdelse ved cykelstativer og busstoppesteder:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Renholdelse 2 gange årligt

 

Ved afslutning af renhold må der ikke forekomme løst snavs og affald

Renholdelse af faste belægninger i en radius af 2 meter omkring cykelstativet. Renholdelse langs perron, ved stoppestedsstander, i og omkring læskærme (i en radius af 2 meter omkring læskærm). Smuds på læskærme må ikke forekomme i et omfang, der får dem til at se usoigneret ud

 

Reklamefinansierede læskærme serviceres og renholdes ikke af Ballerup Kommune.

 

Arealer fremgår af kort

Fjernelse af gamle cykler 3 gange årligt

Gamle, forladte cykler indsamles og køres i depot, hvor de opbevares i 3 måneder inden de bortskaffes. Politiets hittegodskontor kontaktes

Affaldskurve ved stoppesteder tømmes for affald 1 gang ugentligt

 

 

Standardopgave - renholdelse af cykelstier:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Niveau 1: Fejes hver 4. uge

Niveau 2: Fejes 6 gange årligt

 

Ved afslutning af renhold må der ikke forekomme løst snavs og affald

Arealer fremgår af kort

Efter fejning må der ikke forekomme let affald og større affald.

 

Mindre affald og snavs må ikke forekomme i tydelige ansamlinger

 

 

 

Standardopgave - renholdelse rabatter:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Renholdelse 30 gange årligt. Månedligt i vinterhalvåret og ugentligt i sommerhalvåret

 

Ved afslutning af renhold må der ikke forekomme løst snavs og affald

Arealer fremgår af kort

 

Standardopgave - renholdelse af øvrige beplantninger:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Renholdelse 2 gange årligt

 

Ved afslutning af renhold må der ikke forekomme løst snavs og affald

Arealer fremgår af kort

 

Standardopgave – tømning af affaldskurve:

 

Affaldskurve på lokaliteter, der ikke er nævnt ovenfor, tømmes 1 gang ugentligt. Der opsamles affald inden for en afstand af ca. 3 meter fra affaldskurven.


KANTSTENSFEJNING

Opgaven indeholder maskinel fejning af alle kommunale veje og pladser:

 

 • På kørebaner langs kantsten
 • Langs kantsten ved parkeringsbåse, busstoppesteder (buslommer), vigepladser mm i vejside og langs kantsten ved midterrabatter og midterheller

 

Langt størsteparten af de omfattende veje er med asfaltbelægning. Enkelte strækninger er med brostensbelægning eller chausséstensbelægning. Derudover kan der indgå felter med bånd med chaussésten eksempelvis busstoppesteder, parkeringsbåse, overkørsler, trafikdæmpende foranstaltninger m.v.

 

Generelt:

Der skelnes mellem 4 niveauer:

 

·         Niveau 0: Fejning hver 14. dag

·         Niveau 1: Fejning hver måned

·         Niveau 2: Fejning hver 2. måned

·         Niveau 3: Fejning hver 3. måned

Fejning af veje langs kantsten skal udføres med selvopsugende fejemaskine, hvor alt snavs og affald opsuges og fjernes fra arealerne. Større affald opsamles og bortskaffes før fejning. Fejemaskine skal kunne feje både mod højre og venstre kørebaner.

 

Samtidig med kantstensfejningen børstes ukrudt langs kantsten.

Der tillades anvendt fejemaskine med ukrudtsbørste (stål). Sidekoste til ukrudtsbekæmpelse kan være af type fladstål 3,3 x 0,60 mm eller tilsvarende. Der må ikke benyttes børster, der påvirker belægningen mere end denne type.

 

Fejemaskinens hastighed skal tilpasses mængden af snavs, vejrlig og maskinens suge/fejeevne, således at optimal fejning foretages. Støvgener skal forhindres ved anvendelse af vanding.

 

Fejning skal tilstræbes gennemført, når der er færrest parkerede biler langs kantsten. Ved parkerede biler, hvor fejningen ikke kan udføres, skal der manuelt fjernes ”let affald” og ”større affald” i mulig udstrækning med snapper eller lignende (affald under biler kan efterlades).

 

Når der er sne eller is på arealet, der skal renholdes, skal der ikke foretages maskinel fejning. Det samme gælder efter saltning af veje. Maskinel fejning i perioder med vintervejr skal gennemføres under hensyn til vejr og føre og til udførelse af vintertjeneste, således at fejeindsatsen er formålstjenlig.

 

Entreprenøren skal selv sørge for bortskaffelse af alt affald, herunder fejeaffald.

 

Entreprenøren skal afholde alle omkostninger – inklusive afgifter – i forbindelse med bortskaffelse af affald.

 

Entreprenøren skal hver måned aflevere dokumentation til Bestillerenheden over bortskaffet fejeaffald. Dokumentationen skal omfatte oplysning om modtager for affaldet og bortskaffede mængder i tons (vejesedler).

 


 

Standardopgave:

 

Udførelseskrav

Beskrivelse

Trafikveje, dog undtaget de store indfaldsveje, jf. nedenfor, fejes 1 gang månedligt

Niveau 1

 

De store indfaldsveje, Torvevej, Bybuen, Baltorpvej, Bydam og Præstevænget fejes:

 • 2 gange månedligt i perioden fra juni til og med september
 • 1 gang månedligt i perioden fra oktober til og med maj

Niveau 0 og Niveau 1

Boligveje fejes hver 2. måned

Niveau 2

Parkeringspladser i tilknytning til trafikveje fejes 1 gang månedligt

Niveau 1

Parkeringspladser i tilknytning til boligveje fejes hver 2. måned

Niveau 2

Ved §40-chikaner skal der håndfejes mellem chikane og kantsten hver 2. måned

Fejningen udføres som håndfejning

Niveau 2

Kantsten mod midterrabatter og langs heller skal fejes hver 3. måned

Niveau 3

Ved heller med midterø til fodgængere, skal midterøen håndfejes hver 3. måned

Fejningen udføres som håndfejning

Niveau 3

Ved fodgængerfelter og omkring signalstandere skal der håndfejes hver 3. måned

Fejningen udføres som håndfejning

Niveau 3

Pladser og torve skal fejes samtidig med normal fejning

 

Ved indvendige hjørner fejes så langt som muligt. 1 gange årligt skal fejes rent i hjørnet

 

Ved parkeringsbåse, busstoppesteder (buslommer), vigepladser mv. langs vejside eller cykelsti skal fejes langs kantsten

 

Spærreflader skal fejes samtidig med normal fejning

 

Langs kantsten må der i 1 – 1,5 m bredde efter fejning ikke forekomme:

·         løst snavs og sand/grus

·         mindre affald

·         let affald

·         større affald

Større affald opsamles og bortskaffes før fejning

Fejning skal tilstræbes gennemført, når der er færrest mulige antal parkerede biler langs kantsten

Gennemgange i midterheller kan fejes dagen før maskinel fejning, så affald fjernes af fejemaskinen

Efter fejning skal synligt ukrudt være fjernet

Fejning udføres med ukrudtsbørste af stål på fejemaskinen.

På vejens midterareal skal større affald fjernes. Let affald må kun forekomme enkelte steder. Glasskår skal fjernes. Jord og sand i større mængde skal fjernes

Normalt ligger der ikke affald på midterareal, men chaufføren skal være opmærksom herpå og fjerne affald mv. som anført

Løvfald. I november fejes for løvfald på hele vejens bredde. Efter fejning må der kun være få blade (løv) tilbage på arealet

Løvfaldsfejning udføres 4 gange i perioden oktober til december

 

Supplerende drift:

Ekstra ukrudtsbekæmpelse.